Bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin doğru olmayan kullanımı, artık günümüzde de sıklıkla konuşulan antibiyotik direnci sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu sorunu bu kadar ciddi kılan faktör; direncin, günümüzde ve gelecekte antibakteriyellerin etkinliğini tehdit etmesidir. Etkili antibiyotikler olmadan enfeksiyonlar ile mücadelede başarısızlık kaçınılmazdır. Bu durum bizi artık çok da uzak olmayan bir gelecekte kolaylıkla tedavi edilebilecek bir enfeksiyonun bile direnç nedeniyle ölümcül olabileceği gerçeğiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Antibiyotik direnci küresel bir sorun olup bu sorunun çözümü de küresel sorumluluk gerektirmektedir. Bu doğrultuda uluslararası normlarda planların hazırlanması ve bu plan kapsamındaki faaliyetlerin paydaşlarla işbirliği içerisinde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Kurumumuz 2013 yılında akılcı ilaç kullanımına yönelik hali hazırda yürüttüğü ve gelecekte yapılması planlanan faaliyetleri bir çatı altında toplayarak “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017”yi hazırlamış ve uygulamaya koymuştur. Antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanmasını bu plan kapsamında öncelikli başlıklar içerisine almıştır. Antibakteriyel ilaç tüketiminde durumu ortaya koymak amacıyla, “Ulusal Antibakteriyel İlaç Tüketim Sürveyans Raporu – 2015” hazırlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve veriler arası karşılaştırmayı sağlayan standart bir metodoloji ile yapılan hesaplamalarla Ülkemizin antibakteriyel tüketim profili çıkarılmış, sonuçlar değerlendirilmiş ve bu rapor hazırlanarak okuyucusuna sunulmuştur. Bu rapor, durum tespitinin yapılmasında bu doğrultuda hayata geçirilen faaliyetlerin etkinliğinin ölçülmesinde kullanılabilecek önemli bir araç olacaktır.

KAPAKSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial